Algemene Voorwaarden 2024 – Grachtenrondvaart Sneek

Artikel 1 – Algemeen
1. Grachtenrondvaart Sneek verzorgt rondvaarten in de Sneeker grachten en omstreken.
2. Wij behouden ons het recht om vaarroutes, op en afstap locaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes of andere gegronde reden e.d. dit vereisen. We zullen passagiers, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte brengen.
3. De schipper is te allen tijde de baas. Veiligheid staat voorop.
4. Bij het reserveren van een groepsvaartocht of los kaartje accepteert u de algemene voorwaarden van Grachtenrondvaart Sneek.

Artikel 2 – Rondvaarten
1. Rondvaarten zijn regulieren vaarten waarvoor een reservering is te boeken per persoon of per groep. Reserveren van losse kaartjes kan alleen online via de website of op de kade via de schipper. Gasten met een kaartje gaan altijd voor. Groepsrondvaarten worden geregeld door RobertRegelt.

2. Onze rondvaarten in de Sneeker grachten vinden plaats in een open boot, tegen eventuele regen zijn er paraplu’s aanwezig op de boot. Voor de kou; fleece dekens.
3. Passagiers (inclusief groepen) voor een rondvaart zijn minimaal 10 minuten voor vertrek aanwezig op het vertrekpunt dat met uw (groep-)reservering is afgesproken.
4. Het is toegestaan om een kleine hond of poes mee te nemen tijdens de rondvaart. Mits de hond geen overlast veroorzaakt, op schoot zit of onder de bank. Niet op een kussen laten plaats nemen.
5. Roken aan boord is niet toegestaan.
6. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat men van de kade aan boord stapt en via een trapje de boot in. Helaas is de boot niet rolstoeltoegankelijk. Onderweg moeten we regelmatig diep bukken onder bruggen.
7. Aan boord bevindt zich geen toilet.

Artikel 3 – Boot huur
1. De minimale huur voor een rondvaart is één uur. De boot huur (en eventuele catering) moet binnen 7 dagen voor aanvang vaardag betaald zijn, door overschrijving op het aangegeven bankrekening. Alleen met instemming van Grachtenrondvaart Sneek kan hiervan worden afgeweken.
2. U huurt een boot van Grachtenrondvaart Sneek altijd inclusief de schipper/ verteller.
3. Het reserveren van een boot kan alleen via email. Per telefoon zijn we beperkt beschikbaar.

4. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

Artikel 4 – Wachttijden en vertragingen
1. Bij reguliere vaarten zijn er geen wachttijden. Indien u een kaartje hebt gekocht en te laat aanwezig bent, op de opstapplaats, dan heeft u geen recht op restitutie van het kaartje. De boot zal niet op u wachten.
2. Bij boothuur van een groep wacht de schipper maximaal 15 minuten. Na deze tijd wordt de groep als niet gekomen beschouwd en heeft u geen recht op restitutie van de bindende factuur van de boothuur en eventueel bestelde catering.
3. Bij te laat komen van de groep zal de schipper bepalen of het om een annulering gaat of dat er alsnog gevaren kan worden. Wachttijd is altijd vaartijd. We kunnen wachttijd aan het einde van de vaartocht niet meer inhalen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaartochten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de vaartocht wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de schipper.
2. Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door alcohol gebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Personen die al onder invloed van alcohol/drugs zijn bij aanvang van de tocht, wordt toegang tot de boot ontzegd. De betalingsplicht van de klant blijft dan wel bestaan.
3. Alcohol onder de 18 jaar is verboden. Grachtenrondvaart Sneek behoudt het recht om naar een identiteitsbewijs te vragen.
4. Passagiers dienen alle aanwijzingen van Grachtenrondvaart Sneek of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de boot, steiger kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door Grachtenrondvaart Sneek noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Grachtenrondvaart Sneek
1. Grachtenrondvaart Sneek is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagier. De passagier neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
2. Grachtenrondvaart Sneek is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van passagier ontstaan bij het betreden van een afvaart steiger of de rondvaartboot. De passagier betreedt een afvaart steiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid passagier
1. De passagier is aansprakelijk voor, door passagier of zijn bagage, veroorzaakte schade aan eigendommen van Grachtenrondvaart Sneek of derden.
2. Alle door Grachtenrondvaart Sneek georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico plaats.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid algemeen
1. Grachtenrondvaart Sneek is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door varen. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart.
2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Onder de 4 jaar zitten op schoot. Op verzoek kan er voor een zwemvest gezorgd worden.
3. Als Grachtenrondvaart Sneek door overmacht de rondvaart niet kan uitvoeren zoals besproken bij het reserveren dan is zij niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 9 – Betaling en Annulering
1. Bij een groepsboeking; bij akkoord op onze offerte ontvangt u van ons een bevestiging van de reservering alsmede de factuur. De factuur dient binnen 7 dagen voor de vaartocht betaald te zijn. Bij losse kaartverkoop: Bij online kaartverkoop of kaartverkoop via de schipper of VVV: de tickets worden direct bij aankoop online voldaan of betaald bij de schipper/ VVV.
2. De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging alleen schriftelijk annuleren.
3. Bij een groepsboeking: annulering binnen 7 dagen voor de vaardag bent u 50% van de totale kosten verschuldigd. Indien u binnen 3 dagen voor de vaardag wilt annuleren bent u de volledige prijs verschuldigd.

Bij losse kaartverkoop: Bij online kaartverkoop of kaartverkoop via de schipper of VVV: binnen annulering van 2x 24 uur voor vertrek vindt geen restitutie plaats op de tickets. Bij meer dan 48 uur voor vertrek wordt er in overleg gekeken of er een andere vaardatum mogelijk is.
4. Bij regen met een reguliere vaart, kunt u varen met een paraplu of schuilen we onder een brug. Het kan immers ook onderweg beginnen te regenen. Wilt u liever niet varen en u heeft een ticket, laat het ons weten, dan kunt u kosteloos het ticket gebruiken voor een andere reguliere vaartocht, mits beschikbaar.
5. Bij extreem weersomstandigheden zal de schipper bepalen of we kunnen varen of moeten annuleren. In het geval van annuleren, ontvangt u het geld retour op u rekening.

Artikel 10 – Slotbepalingen

1. Passagiers worden geacht de aanwijzingen van de bemanning op kade, steiger en boot op te volgen.
2. Het dragen van naaldhakken wordt sterk afgeraden; voor veiligheid en beschadigingen.
3. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties (alleen bij losse kaartverkoop) en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen. Ook voor versieringen aan de boot, houden wij het milieu aspect in de gaten. Geen ballonnen aan boord. Helaas waaien ze bijna altijd in de gracht.
4. Kennelijke fouten en vergissingen in de door Grachtenrondvaart Sneek gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden Grachtenrondvaart Sneek niet. Het Nederlandse consumenten recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument c.q. Passagier.

Artikel 11 – Klachten
1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Grachtenrondvaart Sneek, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Grachtenrondvaart Sneek.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Grachtenrondvaart Sneek.

Sneek 09/01/2024

grutste sylevenemint

It sil wer heve: it grutste sylevenemint op Europeesk binnenwetter, yn Fryslân. ⛵️ De Sneekweek is begonnen en Commissaris van de Koning Arno Brok nam gisteravond traditioneel de vlootschouw af.